Thi thiên 31:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa: Hỡi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chơn thật, Ngài đã chuộc tôi.