Thi thiên 3:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi nằm xuống mà ngủ; Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi.