Thi thiên 29:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.