Thi thiên 27:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.