Thi Thiên 27:14 - Bản dịch Truyền thống
Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.