Thi Thiên 27:10 - Bản dịch Truyền thống
Khi cha mẹ bỏ tôi đi, Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi.