Thi thiên 27:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi cha mẹ bỏ tôi đi, Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi.