Thi Thiên 26:11 - Bản dịch Truyền thống
Còn tôi, tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm, Xin hãy chuộc tôi, và thương xót tôi.