Thi Thiên 25:14 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.