Thi thiên 25:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.