Thi thiên 23:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.