Thi Thiên 23:2 - Bản dịch Truyền thống
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.