Thi thiên 23:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.