Thi Thiên 22:6 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng tôi là một con trùng, chớ chẳng phải người đâu, Là điều ô nhục của loài người, và vật khinh dể của dân sự.