Thi thiên 22:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng tôi là một con trùng, chớ chẳng phải người đâu, Là điều ô nhục của loài người, và vật khinh dể của dân sự.