Thi Thiên 22:3 - Bản dịch Truyền thống
Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.