Thi thiên 22:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.