Thi thiên 22:27 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va; Các họ hàng muôn dân sự thờ lạy trước mặt Ngài.