Thi thiên 22:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng nó chia nhau áo xống tôi, Bắt thăm về áo dài tôi.