Thi Thiên 22:16 - Bản dịch Truyền thống
Vì những chó bao quanh tôi, Một lũ hung ác vây phủ tôi; Chúng nó đâm lủng tay và chơn tôi;