Thi Thiên 2:9 - Bản dịch Truyền thống
Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.