Thi Thiên 19:12 - Bản dịch Truyền thống
Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.