Thi thiên 19:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.