Thi Thiên 19:1 - Bản dịch Truyền thống
Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.