Thi thiên 18:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trừ Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoại Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn?