Thi thiên 18:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực, Khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi.