Thi thiên 17:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa.