Thi thiên 17:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, Chơn tôi không xiêu tó.