Thi Thiên 16:10 - Bản dịch Truyền thống
Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để người thánh Chúa thấy sự hư nát.