Thi Thiên 150:6 - Bản dịch Truyền thống
Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!