Thi Thiên 149:6 - Bản dịch Truyền thống
Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ,