Thi thiên 148:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi lửa mà mưa đá, tuyết và hơi nước, Gió bão vâng theo mạng Ngài,