Thi Thiên 148:8 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi lửa mà mưa đá, tuyết và hơi nước, Gió bão vâng theo mạng Ngài,