Thi thiên 146:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ.