Thi Thiên 146:3 - Bản dịch Truyền thống
Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, Cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ.