Thi thiên 145:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã, Và sửa ngay lại mọi người cong khom.