Thi Thiên 145:14 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã, Và sửa ngay lại mọi người cong khom.