Thi thiên 139:7-10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
7
Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?
8
Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.
9
Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển,
10
Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.