Thi thiên 139:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi;