Thi thiên 139:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.