Thi thiên 139:1-6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.
2
Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.
3
Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi.
4
Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.
5
Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi.
6
Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp!