Thi thiên 138:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài, Vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài.