Thi Thiên 137:1 - Bản dịch Truyền thống
Chúng tôi đương ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc.