Thi thiên 135:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài, Và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài.