Thi thiên 133:1-134:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!
2
Ay khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người;
3
Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.

Thi thiên 134
1
Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!
2
Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!
3
Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!