Thi thiên 133:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!