Thi thiên 130:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông đợi lời của Ngài.