Thi Thiên 130:5 - Bản dịch Truyền thống
Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông đợi lời của Ngài.