Thi Thiên 130:3 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?