Thi thiên 130:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?