Thi Thiên 129:7 - Bản dịch Truyền thống
Ngươi gặt không nắm đầy tay mình, Kẻ bó không gom đầy ôm mình;