Thi thiên 129:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nguyện những kẻ ghét Si-ôn Bị hổ thẹn và lui lại sau.