Thi thiên 127:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.