Thi Thiên 126:6 - Bản dịch Truyền thống
Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, At sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.