Thi Thiên 126:5 - Bản dịch Truyền thống
Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng.