Thi thiên 126:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng.