Thi thiên 122:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.