Thi Thiên 122:1 - Bản dịch Truyền thống
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.