Thi thiên 12:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi dua nịnh, Và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo;