Thi Thiên 12:3 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi dua nịnh, Và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo;