Thi thiên 119:93 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa, Vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống.