Thi Thiên 119:93 - Bản dịch Truyền thống
Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa, Vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống.