Thi thiên 119:9-10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
9
Ngươi trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.
10
Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa.